ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ

คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่จากวันที่ 9 พฤษภาคม 2556


Online : 1 คน

..................................
   เข้าสู่ระบบ
   เช็คเมล


      การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศล

เปิดอ่านแล้ว  596  ครั้ง   

     ต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

เปิดอ่านแล้ว  563  ครั้ง   

     กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว

เปิดอ่านแล้ว  346  ครั้ง   

  1.  ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  2.  กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรดิน หนูน้อยปลูกผักสวนครัวฯ
  3.  กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรดิน หนูน้อยปลูกผักสวนครัวฯ 
  4.  ประกาศรับสมัครนักกีฬาโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ 
  5.  การดำเนินการและลดอุบัติเหตุทางถนน 

  1.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2566)  
  2.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2566) 
  3.  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองลูกช้าง-ท่าศาลา ม.3 
  4.  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองลูกช้าง-ท่าศาลา ม.3 
  5.  รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2566 

  1.  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 เมษายน-มิถุนายน2566  
  2.  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 
  3.  ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ไตรมาสที่4 กรกฎาคม-กันยายน) 
  4.  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่4 เดือน กรกฎาคม-กันยายน2565) 
  5.  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  1.  ผลการประเมิน ITA วิเคราะห์ประเด็นแก้ไข และแนวทางการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ2566  
  2.  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2566 อบต.บ้านขาม 
  3.  รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 2 ปี2566 
  4.  รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี2566 
  5.  รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไตรมาส 2 ปี2566 

  1.  คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ อบต.บ้านขาม  
  2.  ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บ้านขาม 
  3.  ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 
  4.  ประกาศ 
  5.  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

  1.  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านขาม  
  2.  ระเบียบสภา อบต.บ้านขาม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติฯ 
  3.  รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 
  4.  ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 
  5.  รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 


   ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

277   สอบถามเอกสารที่ใช้ในการขอจดทะเบียนพาณิชย์ค่ะ โดย สอบถาม วันที่ 1 มิ.ย. 66   อ่าน 315 ออกความเห็น 2
276   ดาวน์โหลด joker123 โดย ดาวน์โหลด joker123 วันที่ 14 พ.ย. 65   อ่าน 162 ออกความเห็น 0
275   ambbetwallet โดย ambbetwallet วันที่ 14 พ.ย. 65   อ่าน 132 ออกความเห็น 0
274   ค่ายน้องใหม่ โดย ค่ายน้องใหม่ วันที่ 13 พ.ย. 65   อ่าน 127 ออกความเห็น 0
273    โดย วันที่ 27 ต.ค. 65   อ่าน 130 ออกความเห็น 0สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
นายโฆสิทธิ์ ศิลา โทร.0652369885
นายก อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม


นายแสวง ภูมรา โทร.0807204949
ปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามค้นหาโดย google
  

   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลลาดบัวขาว
   เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรว..>>>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลปรุใหญ่
   เทศบาลตำบลโคกสูง
   เทศบาลตำบลด่านเกวียน

   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.ครบุรี
   อบต.สุรนารี
   อบต.พลกรัง
   อบต.โนนค่า
   อบต.บึงพะไล
   อบต.แก้งสนามนาง
   อบต.งิ้ว
   อบต.คง
   อบต.กระโทก
   อบต.หนองกระทุ่ม
   อบต.หนองแจ้งใหญ่
   อบต.นางรำ
   อบต.ด่านเกวียน
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

   สนง.จังหวัดนครราชสีมา
   ท้องถิ่น จว.นม
   ชมรมปลัดโคราช
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราช
   โคราชทาวน์
   ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานฯ
   Facebook อบต.บ้านขาม
   แผนที่ตั้ง อบต.บ้านขามองค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th