ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ


     ต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น   [ 15 มิ.ย. 66 ]
15 มิถุนายน 2566 นายโฆสิทธิ์  ศิลา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองเเละประเมินผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น  ระดับจังหวัด ณ บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 7 ในการนี้ นายเดช  เสนาะคำ  นายอำเภอจัตุรัส ให้เกียรติร่วมให้การต้อนรับด้วย  ในงานนี้แต่ละหมู่บ้านได้นำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านร่วมจัดแสดง  


  กลับหน้าที่ผ่านมา


องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th