ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ


  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7   ต่อไป 

  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศล

 ต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

 กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว

 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจในวัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

 โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

 โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที

 โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

 โครงการตำบลเข้มแข็งร่วมแรงปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 โครงการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

 โตรงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์การจัดทำโต๊ะ เก้าอี้ กระถางต้นไม้ อ่างเลี้ยงปลา จากยางรถยนต์

 โครงการสวัสดิการกองทุนขยะ อบต.บ้านขาม

 โครงการส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน ประจำปี งปม.2566

 โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปี 2566

 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปี 2566

 อบต.บ้านขาม ร่วมต้านทุจริต และประกาศไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปี 2566

 รณรงค์โครงการจัดทำถังอินทรีย์หรือถังขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อน ประจำปี 2566

 อบต.บ้านขามเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอจัตุรัส ประจำปี 2566

 ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใส อบต.บ้านขาม

 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธาภาพฯ ปี 2566  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th