ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ


  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม


1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง


   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากอำเภอจัตุรัสไปตามทางหลวงหมายเลข 2179 เป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ เขตติดต่อตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส
ทิศใต้ เขตติดต่อตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์
ทิศตะวันออก เขตติดต่อตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส
ทิศตะวันตก เขตติดต่อตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์


1.2 เนื้อที่

   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม มีเนื้อที่ประมาณ 48.031 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,696 ไร่ แยกตามรายหมู่บ้านได้ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านนา มีพื้นที่ที่ประมาณ 2,700 ไร่
หมู่ที่ 2 บ้านขาม มีพื้นที่ที่ประมาณ 3,500 ไร่
หมู่ที่ 3 บ้านหนองลูกช้าง มีพื้นที่ที่ประมาณ 2,132 ไร่
หมู่ที่ 4 บ้านงิ้ว มีพื้นที่ที่ประมาณ 3,879 ไร่
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเสมียนตรา มีพื้นที่ที่ประมาณ 3,741 ไร่
หมู่ที่ 6 บ้านโนนคร้อ มีพื้นที่ที่ประมาณ 420 ไร่
หมู่ที่ 7 บ้านโนนพยอม มีพื้นที่ที่ประมาณ 972 ไร่
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่นาดี มีพื้นที่ที่ประมาณ 2,863 ไร่
หมู่ที่ 9 บ้านหนองสะแก มีพื้นที่ที่ประมาณ 716 ไร่
หมู่ที่ 10 บ้านโนนตะโก มีพื้นที่ที่ประมาณ 4,500 ไร่
หมู่ที่ 11 บ้านโนนคร้อเหนือ มีพื้นที่ที่ประมาณ 2,804 ไร่
หมู่ที่ 12 บ้านโนนคร้อใต้ มีพื้นที่ที่ประมาณ 1,469 ไร่

1.3 ภูมิประเทศ

   ภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พื้นที่ประกอบด้วยที่ราบลอนคลื่น พื้นที่ด้านทิศตะวันออก, ทิศเหนือ และตอนกลางเป็นที่ดอน มีลำน้ำไหลผ่านทั้งสองด้าน คือลำห้วยคันฉู มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ ทางหลวงหมายเลข 201 ตัดผ่านด้านทิศตะวันออกขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามและทางหลวงหมายเลข 2719 ตัดผ่านทางด้านทิศเหนือขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม และมีทางรถไฟสายกรุงเทพ - หนองคาย ผ่านทางด้านทิศเหนือขององค์การบริหารส่วนตำบล
   ลักษณะพื้นดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ดีและสภาพดินบางส่วนเป็นดินเค็มเป็นผลให้แหล่งน้ำต่าง ๆ มักจะแห้งลงในฤดูแล้ง

องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th