ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ


          


นางจันทร์ฉาย ดาษไธสง
ผู้อำนวยการกองคลังระดับต้น


นางสาวอุษณีย์ ทองคลี่
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายชยุต ปิ่นชัยภูมิ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาววันวิสา ชาลีรินทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 

นางสาวพิมพ์ชญา รุ่งศิริธนานุรักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


นางธัญญาพร มีชำนาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวพรพิมล หมู่สะแก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นายปฐมพงษ์ สุจริต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง


องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th