ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ


ตำบลบ้านขาม มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน
มีประชากรทั้งหมด 8,254 คน
2,412 ครัวเรือนนายสมภาร เสี่ยงบุญ
กำนันตำบลบ้านขาม


หมู่ที่ 1 บ้านนามีประชากรทั้งหมด 833 คน 283 ครัวเรือน หมู่ที่ 2 บ้านขามมีประชากรทั้งหมด 1,168 คน 309 ครัวเรือน


หมู่ที่ 3 บ้านหนองลูกช้างมีประชากรทั้งหมด 729 คน 191 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านงิ้วมีประชากรทั้งหมด 1,012 คน 240 ครัวเรือน


หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเสมียนตรา มีประชากรทั้งหมด 485 คน 175 ครัวเรือน หมู่ที่ 6 บ้านโนนคร้อ มีประชากรทั้งหมด 757 คน 224 ครัวเรือน


หมู่ที่ 7 บ้านโนนพยอม มีประชากรทั้งหมด 239 คน 57 ครัวเรือน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่นาดี มีประชากรทั้งหมด 829 คน 255 ครัวเรือน


หมู่ที่ 9 บ้านหนองสะแก มีประชากรทั้งหมด 124 คน 42 ครัวเรือน หมู่ที่ 10 บ้านโนนตะโก มีประชากรทั้งหมด 811 คน 205 ครัวเรือน


หมู่ที่ 11 บ้านโนนคร้อเหนือ มีประชากรทั้งหมด 767 คน 260 ครัวเรือน หมู่ที่ 12 บ้านโนนคร้อใต้ มีประชากรทั้งหมด 500 คน 171 ครัวเรือน
องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th