ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ

  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3   ต่อไป 

1266กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรดิน หนูน้อยปลูกผักสวนครัวฯ
1265กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรดิน หนูน้อยปลูกผักสวนครัวฯ 
1264ประกาศรับสมัครนักกีฬาโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ 
1260การดำเนินการและลดอุบัติเหตุทางถนน 
1259เชิญชวนผู้ที่สนใจจัดตั้งชมรมกีฬา 
1247ประกาศ 
1168ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1151นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
1147ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของ อบต.บ้านขาม ปี 2566 
1144 ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น 
1134ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 
1126รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1125ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของ อบต.บ้านขาม 
1106การรณรงค์มาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 
1105รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 
1104ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน 
1090การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 
1024แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก https://itas.nacc.go.th/go/eit/aaetae 
1010รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการของ อบต.บ้านขาม ปีงบประมาณ 2564 
1003ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท.   กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th