ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ
  | หน้า 1 | หน้า 2   ต่อไป 

1228รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
1213รายงานผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 
1212คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 
1211โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ ประจำปี 2566 
1210รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
1209การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
1208การประเมินผลการปฎิบัติราชการ 
1207แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) 
1203การพัฒนาบุคลากร 
1202การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
1201การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
1195ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 
1084ประกาศ การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน 2565 
1083หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1081รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
1080การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1079นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล 
953ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯบ้านขาม 
952ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรบ้านขาม บ้านขาม 
943ประกาศ-ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ-2562   กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th