ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ
  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3   ต่อไป 

1270ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 
1135ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 
1022รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 2565 
1021รายงานประมาณการรายรับ ปี 2565 
1020ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
998ประกาศข้อบัญญัติ อบต.บ้านขาม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
967ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
683รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปปี2563 
682รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปปี2563 
406ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 
391งบประมาณรายจ่ายประจำปี2561 
271ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 หน้า 15 
270ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 หน้า 14 
269ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 หน้า 13 
268ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 หน้า 12 
267ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 หน้า 11 
266ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 หน้า 10 
265ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 หน้า 9 
264ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 หน้า 8 
263ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 หน้า 7   กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th