ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ

  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15 | หน้า 16   ต่อไป 

1263ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2566) 
1262เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองลูกช้าง-ท่าศาลา ม.3 
1261ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองลูกช้าง-ท่าศาลา ม.3 
1223รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2566 
1222ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม -มีนาคม 2566) 
1220ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
1219ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
1218ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
1217ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
1216ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
1215รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1193รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 
1192รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2566 
1191รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565 
1190รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 
1189รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 
1188การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
1146ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2565) 
1140ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม -กันยายน 2565) 
1139ประกาศประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th