ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ
  | หน้า 1 | หน้า 2   ต่อไป 

1233สถิติการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2565 
1232คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งปม.2565 
1180สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี งปม 66 รอบ6เดือนแรก 
1179สถิติการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก 
1178สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก 
1177สถิติการให้น้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก 
1176สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ จนท. ปี งปม. 2565 รอบ 6 เดือนหลัง 
1175สถิติการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง 
1174สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง 
1173สถิติการให้น้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง 
1019สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี งปม 65 รอบ6เดือนแรก 
1018สถิติการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก 
1017สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก 
1016สถิติการให้น้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก 
1015สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี งปม. 64 รอบ6เดือนหลัง 
1014สถิติการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนหลัง 
1013สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนหลัง 
1012สถิติการให้น้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนหลัง 
937สถิติการให้น้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 
936สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี งปม.2564 รอบ6เดือน   กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th