ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ
  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3   ต่อไป 

1231รายงานการประเมินคุณธรรม ITA 2565 
983คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริต 
962รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ6เดือน 
960รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ปี2564รอบ6เดือน 
899คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส 
726รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2562 
679รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไตรมาส2ปี63 
678รายงานผลสรุปการดําเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2ปี63 
677รายงานผลสรุปการดําเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ไตรมาส2 ปี63 
676รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไตรมาส1ปี63 
675รายงานผลสรุปการดําเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1ปี63 
674รายงานผลสรุปการดําเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ไตรมาส1 ปี63 
673รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ปี 62 
672รายงานผลสรุปการดําเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี62 
671รายงานผลสรุปการดําเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รอบ 12 เดือนปี 62 
670รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไตรมาส 4 ปี 62 
669รายงานผลสรุปการดําเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 6 
668รายงานผลสรุปการดําเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ไตรมาสที่4 ปี 62 
667รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไตรมาส 3 ปี 62 
666รายงานผลสรุปการดําเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 6   กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th