ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ
  | หน้า 1   

958โครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 
957การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITAปี งปม.2564 
956รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี งปม.2564 
891เฟสบุ๊ค อบต.บ้านขาม facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม-780573545421481/  
724รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปี2563((ผลคะแนนITA) 
698ประกาศเจตจำนงปี2563 
576ประกาศการดำเนินการประเมินแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกปี2563 
546ประกาศการดำเนินการประเมินแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียปี62 
519ประกาศการดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก   กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th