ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ
  | หน้า 1 | หน้า 2   ต่อไป 

1230แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม2565 
1229ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ อบต.บ้านขาม (พ.ศ.2566-2570) 
1227รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 
1183รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566รอบ6เดือน 
1150แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) 
1048รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565รอบ6เดือน 
1047การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 
1046แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจิตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม พ.ศ.2565 
1045รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564รอบ12เดือน 
965ขยายใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
964รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564รอบ6เดือน 
963รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563รอบ12เดือน 
961แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจิตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ปี 2564 
959แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี 2564-2566 
658รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯรอบ6เดือนปี2563 
657แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2563 
648แผนการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต(2561-2563) 
646รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯรอบ12เดือนปี2562 
645รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯรอบ6เดือนปี2562 
644แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2562   กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th