ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ

  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3   ต่อไป 

1145รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 
1143ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ไตรมาสที่4 กรกฎาคม-กันยายน) 
1142รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่4 เดือน กรกฎาคม-กันยายน2565) 
1141รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
1133ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ไตรมาสที่3 เมษายน-มิถุนายน) 
1131รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3(เมษายน-มิถุนายน 2565) 
1130แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 
1129แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 
1128แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 
1127แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 
1078ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่2มกราคม-มีนาคม2565 
1077ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1ตุลาคม-ธันวาคม 2564 
1050รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2(มกราคม-มีนาคม 2565) 
1008ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
1005รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม2564) 
1004รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 
1002รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1000รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4(กรกฎาคม-กันยายน 2564) 
976รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3(เมษายน-มิถุนายน 2564) 
974รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม2563)   กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th