ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ

  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4   ต่อไป 

1268รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2566 อบต.บ้านขาม 
1226รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 2 ปี2566 
1225รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี2566 
1224รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไตรมาส 2 ปี2566 
1221การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต.บ้านขาม ตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 
1206รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 
1199รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566 รอบ6ด.  
1198รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 
1187รายงานผลการจัดทำโครงการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก อบต.บ้านขาม ปี 2566 
1171รายงานการรับของขวัญและของกำลัลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ปี 2566 
1170รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 
1169รายงานการรับของขวัญและของกำลัลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 12 เดือน ปี 2565 
1167รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 1 ปี2566 
1166รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี2566 
1165รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไตรมาส 1 ปี2566 
1164รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี2565 
1163รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2565 
1162รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 
1161รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 4 ปี2565 
1160รายงานผลสรุปการดําเนินการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี2565   กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th