ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ

  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3   ต่อไป 

1269ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 
1249ประกาศ 
1154 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
1148ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของ อบต.บ้านขาม ปี2566 
1103ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านขาม ประจำปี 2564 
1025ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของ อบต.บ้านขาม 
999ประกาศใช้ข้อบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2564 
997ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
995ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
984ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๐ 
973คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 
972คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม 
966ขยายใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
949ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร อบต.บ้านขาม 
846ประกาศข้อบัญญัติ อบต.บ้านขาม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
725ประกาศ ปปช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
720หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนง.จ้าง ประจำปี 2562ครั้งที่ 2/2 
719หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนง.จ้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 
718หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนง./ลูกจ้างประจำ ปี 2563ครั้งที่2/2 
717หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนง./ลูกจ้างประจำ ปี 2563 ครั้งที่2   กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th