ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ

  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5   ต่อไป 

1252ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านขาม 
1251ระเบียบสภา อบต.บ้านขาม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติฯ 
1246รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 
1245ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 
1244รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 
1243ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 
1242รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่1/2566 สมัยแรก 
1241ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1/2566 (สมัยแรก) 
1240รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 
1239ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 
1238รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่4/2565 
1237รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 
1236รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 
1235ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 2566 
1234รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 
1124ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2565 
1123รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่3/2565 
1122ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่3/2565 
1121รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่1/2565 
1120ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1/2565   กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th