ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ
  | หน้า 1 | หน้า 2   ต่อไป 

1254กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
996ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
574แผนพัฒนาท้องถิ่นปี2561-2565 
386แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 
275แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจิตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ปี 61 
272แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี  
236บัญชีสรุปโครงการ 59-61 
235ติดตาม 59-61 
2341.แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ59-61 
233ด้านที่๘(การเมือง) 
232ด้านที่๗(การศึกษา) 
231ด้านที่๖(การพัฒนาด้านทรัพยากร) 
230ด้านที่๕(สาธารณสุข) 
229ด้านที่๔(สังคม) 
228ด้านที่๓(เศรษฐกิจ) 
227ด้านที่๒(แหล่งน้ำ) 
226ด้านที่ ๑(โครงสร้างพื้นฐาน) 
188บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 
187ร่างรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 8 
186ร่างรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 7   กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th