ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ
  | หน้า 1 | หน้า 2   ต่อไป 

1172รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 
1153แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1152รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 
1052รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
1051รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
1023แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
895แผนดำเนินงาน ปี 2564(ปฏิทิน) 
702รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 
701แผนดำเนินงาน ปี 2563(ปฏิทิน) 
656แผนดำเนินงาน ปี 2563 
547แบบสรุปการประเมินผู้บริหารปี2562 
542รายงานผลการดำเนินงานปี 2562 รอบ6 เดือน 
535จำนวนครุภัณฑ์62 
534แผนดำเนินการ 62 
533แผนการดำเนินงานปี 62 
473รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ 12 เดือน 
472รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ 6 เดือน 
387แผนดำเนินงาน2561 
329แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 
328แผนการดำเนินงานประจำปี 2559   กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th