ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ


 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม


1. จำนวนบุคลากร


สำนักปลัด อบต. จำนวนบุคลากร 10 คน
นายแสวง ภูมรา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวสายฝน ชัยมีแรง ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
พ.จ.อ.ศิววัฒน์ วิเศษคร้อ
นางจตุพร ไตรยศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกัณยรัตน์ น้อยวิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจุรีพร จันภูงา ตำแหน่ง นิติกร
นายสิงห์หาญ แดนไธสง ตำแหน่ง ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเรณ ภูมรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายคูณ วิเศษคร้อ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง
นายกิตติชัย ไทยสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ยาม
ส่วนการคลัง จำนวนบุคลากร 5 คน
นางจันทร์ฉาย ดาษไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวนาภรณ์ ดวงประทุม ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวสุนิสา แสงบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุดาพร สุวรรณสิงหราช พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางธัญพร มีชำนาญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ส่วนโยธา จำนวน 3 คน
นายพยุงศักดิ์ อธินันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุรศักดิ์ จงภักดิ์กลาง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
นายฐิติรัฐ เจ็กจันทึก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 5 คน
นางนกแก้ว วิเชียร ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวเข็มพร กลมจัตุรัส พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนาตยา ครูเกษตร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนงเยาว์ วิเศษคร้อ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรุ่งอรุณ ดีขุนทด พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
ส่วนสวัสดิการสังคม จำนวน 2 คน
นางนิศารัตน์ แสงจักร์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
นางสาววไลลักษณ์ ภิรมย์กิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน
นายพิมพา พิกุล พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
นายสมพร พูนชัย พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเก็บขยะ
นายณัฐพล สว่างวงษ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเก็บขยะ


2. ระดับการศึกษาบุคลากร
ประถมศึกษา 1 คน
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 11 คน
ปริญญาตรี 11 คน
ปริญญาโท 5 คน


3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 39,275,060.13 บาท
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 622,460.34 บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ 13,382,160.44 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,793,562 บาท


4. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
นายเหลือ วิเศษคร้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
นายทศ ตาลชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
นายก้านเพชร วิเศษคร้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
นางสายสุดา สุขมาก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
นายเอกชัย โชติราษี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
นายเลียบ เจ็กจันทึก รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
นายแสวง ภูมรา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th