ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ
นายสานิตย์ พรขุนทด
ประธานสภา อบต.


นายฉลวย เหล็กมา
รองประธานสภา อบต.


นายแสวง ภูมรา
เลขานุการสภา อบต.


นายเจริญ ทรัพย์สมบัติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายพิษณุ แสงทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสัมฤทธิ์ เขียนจัตุรัส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายไพศาล สุวรรณโรจน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายวัชรชัย เพชรประไพ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายสุรศักดิ์ พรามจร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นางสาวจิราพร อุปถัมภ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายสุวรรณ เจริญยิ่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายประชา กาชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นางสุกัญญา เดชคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12


องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th