ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ


 การบริการพื้นฐาน

       การคมนาคม

      มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ตัดผ่านทางด้านทิศตะวันออกและมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2179 ตัดผ่านทางด้านทิศเหนือขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเส้นทางติดต่อคมนาคมระหว่างตำบล-อำเภอ-จังหวัด และเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านที่สำคัญ แต่ยังมีเส้นทางที่ใช้สัญจรไป-มา และบรรทุกพืชผลทางการเกษตรบางแห่งเป็นถนนดิน, ถนนลูกรัง ทำให้การคมนาคมไม่สะดวกและยิ่งมีปัญหาในการสัญจรมากยิ่งขึ้นในฤดูฝน ถนนจะถูกน้ำเซาะขาดเป็นประจำ

       การโทรคมนาคม

      เขตบริการทางโทรศัพท์ยังไม่เข้าไปให้บริการมีเพียงตู้โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง

       การไฟฟ้า

      พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อยู่ในเขตบริการของการไฟฟ้าสาธารณะครบทุกหมู่บ้าน จะมีไฟฟ้าเฉพาะในชุมชนภายในหมู่บ้านเท่านั้น แต่บ้านเรือนรอบนอกชุมชนยังไม่มีไฟฟ้าใช้

       แหล่งน้ำธรรมชาติ

      - ลำน้ำ/ลำห้วย 3 สาย

       แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

      - ฝาย 27 แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th