ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
งานบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน อบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสาตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กองทุน สปสช.บ้านขาม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฎหมาย
การป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ


   วิสัยทัศน์ (VISION)

วิสัยทัศทัศน์การพัฒนา
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เพื่อเป็นจุดหมายในการดำเนินงานดังนี้คือ

"เป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ครอบครัวมีความอบอุ่น ชูธงการมีส่วนร่วมของชุมชน"


    พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจหลักการพัฒนา
      พันธกิจที่ 1 พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและท้องถิ่นในอนาคต
      พันธกิจที่ 2 สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน
      พันธกิจที่ 3 พัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้สามารถการพึ่งพาตนเองได้
      พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมระบบการศึกษาและสาธารณะสุขตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
      พันธกิจที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดี


   จุดมุ่งหมาย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
      1. การคมนาคม การขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว
      2. ระบบสาธารณูปโภค สะดวกและครอบคลุม
      3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      4. พัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
      5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ รักษาและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
      6. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษาและการเมืองการบริหารงานบุคคล ให้มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะการรักษาและส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน อนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th